استرینر/فیلتر-اهداف و تعاریف

 استرینر/فیلتر

استرینرها/فیلترها جهت  محافظت خطوط لوله و تجهیزات پروسس که در پایین دست استرینر نصب گردیده اند بکار میرود. تجهیزات مربوطه عموما دارای قیمت بسیار بالاتری نسبت به بهای خرید و نصب استرینر برخوردار می باشند لذا استرینرها نقش مهم و حیاتی در عملکرد پروسس و خط لوله ایفاء می نماید

در استرینرها /فیلترها از صفحات سوراخدار یا تورهای مشی بسته به سایز فیلتراسیون استفاده می شود. تور یا صفحه دو بعد دارند این بدان معنی است که آنها فاقد عمق می باشند و لذا هنگامیکه ذرات در مجاری صافی گیر می کند سطح عبور سیال از صافی کاهش می یابد . از اینرو محاسبه سایز لازم استرینر از جهت سیکل تمیزکاری و سایز ذرات برای فیلتراسیون و افت فشار عبور سیال از استرینر بسیار مهم می باشد.

در ادامه راهنماییهای لازم جهت کاربردهای مختلف ارائه می گردد :

فلومترها/کنتورهای توربینی مایعات : صفحه سوراخدار محافظ قطر "1/8  و تور با مش 40x40

فلومترها/کنتورهای توربینی گازها   : صفحه سوراخدار محافظ قطر "1/8 و تور با مش 80x80

کنتورهای نوع P.D : صفحه سوراخدار محافظ قطر "1/8

پمپ های سانتریفوژ :

نفت خام :  صفحه سوراخدار با قطر"1/8

محصولات پالایشگاهی : صفحه سوراخدا با قطر "1/8

آب : صفحه سوراخدار با قطر "1/8 تا "3/8

 

کمپرسورهای گاز طبیعی بستگی به پیشنهاد سازنده دارد اما به صورت پیش فرض :

صفحه سوراخدار محافظ قطر "1/8 و پارچه با مش 5 میکرون